Veiklos dokumentai

Priėmimo į gimnaziją dokumentai

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS R. ZUJŪNŲ GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS;

Nuostatai

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI;
BIBLIOTEKOS FONDO APSAUGOS NUOSTATAI;
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS;

Tvarkos aprašai

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS APRAŠAS;
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS GIMNAZIJOJE;
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS;
MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS, KONTROLĖS IR GIMNAZIJOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS;
UGDYMO KARJERAI PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS;
NEFORMALIOJO VAIKO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS;
BENDROJO UGDYMO DALYKO PROGRAMOS, DALYKO KURSO/KALBOS MOKĖJIMO LYGIO, PASIRENKAMOJO DALYKO AR PASIRENKAMOJO DALYKO MODULIO KEITIMO TVARKA;
KULTŪRINĖS, MENINĖS, PAŽINTINĖS, KŪRYBINĖS, SPORTINĖS, PRAKTINĖS, SOCIALINĖS, PREVENCINĖS IR KT. VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA;
MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS;
MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS;
PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO (PVZ.: VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR KT.) JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA TVARKOS APRAŠAS;
GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ GIMNAZIJOJE … TVARKOS APRAŠAS;
MOKINIŲ EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ, ORGANIZAVIMO IR IŠLEIDIMO Į GIMNAZIJOJE ORGANIZUOJAMUS RENGINIUS TVARKOS APRAŠAS;
MOKINIŲ VEŽIOJIMO SPECIALIAISIAIS REISAIS TVARKOS APRAŠAS;
TĖVŲ INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS;
MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS;
NUOTOLINIO DARBO VILNIAUS R. ZUJŪNŲ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS;
MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS;
BIBLIOTEKA NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS;
BIBLIOTEKOS NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIAIS IR INTERNETO PRIEIGA TAISYKLĖS;
FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS;
SPORTO AIKŠTYNO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS;

Planai

2020-2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS;
2019-2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS;
 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS;
 2016 – 2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS;
2016–2017 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS;

Programos

2017-2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMA;

2016-2017 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMA;

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2015-2016 M.M.

© 2019 – Vilniaus r. Zujūnų gimnazija Frontier Theme