Ugdymas/atostogos

2020-2021 m.m.

Mokslo metai prasideda: 2020 m. rugsėjo 1 d.,

Baigiasi: 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę, viena pamaina, ugdymas prasideda 8.00 valanda.

Ugdymo organizavimas

Ugdymo proceso trukmė:

Klasė Ugdymo proceso
pradžia pabaiga savaičių (dienų) trukmė
1-4 2020-09-01 2021-06-16 35 (175)
5-8;

I gim.-III gim.

2020-09-01 2021-06-23 37 (185)
IV gim. 2020-09-01 2021-05-21 33 (163)

Mokykla dirba pusmečiais.

Pusmečių trukmė

Pamokinė veikla pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas skirstoma pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pusmetis Pradžia Pabaiga
I pusmetis 2020-09-01 2021-01-29
II pusmetis 2021-02-01 Mokslo metų pabaiga.

ATOSTOGOS 2020-2021 M.M. 

Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda
Rudens 2020-10-26 2020-10-30 2020-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23 2021-01-05 2020-01-06
 Žiemos atostogos 2021-02-15 2021-02-19 2020-02-22
Pavasario (Velykų)
(1-8 kl.)
(I – IV gim. kl.)
2021-04-06 2021-04-09 2021-04-12
Vasaros
(1 – 4 kl.)
2021-06-17 2021-08-31 2021-09-01
Vasaros
(5 – 8 kl.)
(I – III gim. kl.)
2021-06-25 2021-08-31

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir/arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, ugdymo procesas yra koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.

© 2019 – Vilniaus r. Zujūnų gimnazija Frontier Theme