Komisijos

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)

ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė: Aurelija Bortkevič – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė: Irena Bortkevič – geografijos vyresnioji mokytoja.

Nariai:
Božena Šarandina – Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Danuta Krecul – matematikos vyresnioji mokytoja;
Ana Černel – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Barbara Molis – anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
Miroslav Leščevski – kūno kultūros mokytojas metodininkas.


ATSAKINGI UŽ MOKYKLOS SVETAINĖS TVARKYMĄ

Marek Pščolovski – direktorius;
Alina Bogdanovič – informacinių technologijų mokytoja;
Vojciech Klimaševski – pradinio ugdymo mokytojas;
Irena Zacharevskienė – lietuvių kalbos mokytoja.


MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJA

Pirmininkas – Marek Pščolovski -direktorius;

Sekretorė: Ana Naus – raštinės vedėja;

Nariai:
Aurelija Bortkevič – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Liudvika Balciul – priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja;
Ana Černel – pradinio ugdymo mokytoja.


ATSAKINGI UŽ ELEKTROS ŪKĮ, GAISRINĘ SAUGĄ, PASTATŲ PRIEŽIŪRĄ, ŠILUMOS ŪKĮ, ILGALAIKĮ IR TRUMPALAIKĮ MATERIALINĮ TURTĄ

 Stanislav Janovič – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.


 ARCHYVO TVARKYMAS

 DEK pirmininkas: Marek Pščolovski – direktorius;

Nariai:
Barbara Molis – anglų kalbos mokytoja;
Ana Naus – raštinės vedėja.


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Pirmininkas: Stanislav Janovič – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;

Nariai:
Irena Bereznovskaja – bibliotekininkė;
Danuta Krecul – matematikos mokytoja.


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ NURAŠYMO KOMISIJA

Pirmininkas: Miroslav Leščevski – kūno kultūros mokytojas;

Nariai:
Rita Rutulienė – muzikos mokytoja;
Henrika Maksimovič – virėja.


SOCIALIAI REMTINŲ ŠEIMŲ VAIKŲ NEMOKAMO MAITINIMO KOMISIJA

 Pirmininkas: Aurelija Bortkevič – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sekretorė:  – priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja;

Atsakinga už mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalų pildymą internetu: Aurelija Bortkevič – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.


METINĖS INVENTORIZACIJOS ATLIKTI DARBO KOMISIJOS

Komisijos pirmininkas: Miroslav Leščevski – kūno kultūros mokytojas;

Nariai:
Danuta Krecul – matematikos mokytoja;
Ana Naus – raštinės vedėja;
Stanislav Janovič – direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.

© 2019 – Vilniaus r. Zujūnų gimnazija Frontier Theme